Proveïdors de productes i/o serveis

PROVEÏDORS DE PRODUCTES I/O SERVEIS

 

El Sistema Integrat de Gestió del Club Nàutic Port de la Selva estableix els requisits per a la documentació, la implantació, el manteniment i la millora continua de tots els processos i les persones que realitzen, gestionen i verifiquen els serveis de la instal·lació portuària i esportiva del Club Nàutic Port de la Selva, que inclouen els serveis de manteniment de la instal·lació portuària, gestió dels amarraments, escar, operacions a la dàrsena, estació de servei i activitats esportives, els quals queden definits en el manual de gestió del Club.

 

Per l’ establiment del Sistema Integrat de Gestió hem pres com a referència les Normes UNE-EN ISO 9001:2015 “Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos”, UNE-EN ISO 14001:2015 “Requisitos con orientación para su uso” i Reglament 1221:2009 EMAS III, Reglament (UE) 2017/1505 Reglament (UE) 2018/2026 (Annex IV – EMAS).

 

Per aquest motius posem en el seu coneixement que, la valoració de la qualitat del seu servei / producte s’ avaluarà a través del seguiment periòdic de les incidències que es puguin haver produït i en el cas que es consideri necessari mitjançant l’ aportació de l’ acció correctiva que se li comunicarà via e-mail.

 

D’ altra banda, en el cas que sigui necessari, el Proveïdor es fa responsable del compliment de les normatives de Prevenció de Riscos Laborals entre tots els treballadors propis o aliens que prestin els seus serveis a les instal·lacions del Club Nàutic, així com la derivada del Real Decret de Coordinació d’ Activitats Empresarials, essent un requisit necessari per poder treballar dins de les instal·lacions del Club, estar donat d’ alta a la Plataforma de Coordinació d’ Activitats Empresarials que l’ Associació de Ports Esportius i Turístics de Catalunya (ACPET) té habilitada al seu portal web. Això s’ entén en el sentit més ampli possible i en especial a l’ avaluació de riscos laborals, la formació i informació dels treballadors, la vigilància de la salut, la coordinació d’ activitats empresarials i als equips de protecció individual i col·lectiva.

 

Finalment els demanem que participin de la nostra Política, seguint les següents pautes de bon comportament ambiental.

 

La Direcció, març 2021

 

Skip to content