Medi ambient

 

BONES PRÀCTIQUES AMBIENTALS

El Club Nàutic Port de la Selva, en el seu dia a dia, posa en pràctica una estricta política mediambiental, per tal de participar activament en la seva millora i conservació.

És per això que els hi demanem, a tots els usuaris i visitants, participin d’ aquesta iniciativa i es comprometin a seguir les següents pautes de comportament ambiental:

 

Consum d’aigua

 • Connecti primer la mànega i tanqui l’aixeta abans de desconnectar-la.
 • No deixi les aixetes obertes mentre frega la coberta.
 • Usi difusors de raig interromput.
 • Quan utilitzi els sanitaris del Club, mesuri el consum d’aigua i asseguri’s que les aixetes i les dutxes quedin tancades després d’utilitzar-les.
 • Avisi al personal de Marineria quan detecti una fuita.
 • No malbarati l’aigua dolça, l’aigua és un bé escàs.

Consum i ús d’energia elèctrica

 • Connecti en primer lloc el cable a la presa de la embarcació i posteriorment a la presa de la torreta de servei.
 • Asseguri’s que l’endoll no cau a l’aigua ja que la presència de sal és un perill potencial.
 • Avisi al Mariner de servei quan detecti algun error de funcionament. No manipuli les torretes de subministrament.
 • Un cop hagi carregat les bateries de l’embarcació, desconnecti la presa de la torreta de servei i posteriorment la de la embarcació
 • Quan finalitzi l’ús de la connexió elèctrica, asseguri’s que la tapa de la presa de la torreta queda tancada.
 • Racionalitzi l’ús de la il·luminació a la seva embarcació usant preferentment làmpades de baix consum.

Abocaments i Aigües residuals

 • Buidi les aigües grises, negres i de sentina a l’Estació de succió del Club, situada a l’Estació de servei de carburants.
 • Utilitzi els sanitaris del Club en lloc dels de l’embarcació.
 • Eviti llençar a les aigües del Port les vísceres i restes de la pesca o de qualsevol altra matèria orgànica.
 • .Si renta el vaixell utilitzi únicament productes biodegradables.
 • No realitzi transvasaments o manipulació de combustibles o d’olis ni altres operacions que puguin comportar vessaments a les aigües del port.
 • Revisi periòdicament els motors, els acumuladors i les parts inferiors del vaixell (sentines), per a detectar-ne possibles fuites.
 • Avisi al mariner de servei si detecta algun vessament accidental
 • Queda terminantment prohibit l’abocament de qualsevol substància perillosa al clavegueram, ni sense l’autorització del responsable del Departament afectat.

Residus

 • Separi els residus generats i dipositi’ls als contenidors segons els usos que se li han assignat (orgànic, paper, vidre), no deixi residus que no siguin els admissibles per a cada cas.
 • Dipositi els residus especials (olis, bateries, restes de pintures, fluorescents, o altres) al punt blau. No els dipositi en els contenidors distribuïts pel Club.
 • No aboqui cap substància o residu líquid o aquós en el recinte (olis, greixos, etc.).
 • No deixi les bengales caducades ni en els contenidors, ni en el punt blau ni en cap altre punt del port.
 • No abandoni residus de cap mena en cap punt del Club.
 • Aquells residus generats al Club Nàutic Port de la Selva a partir de l’activitat desenvolupada per l’empresa subcontractada, es separaran i emmagatzemaran d’acord amb el comunicat pels Responsables de Departament del Club Nàutic Port de la Selva.
 • Si durant el transport de residus especials al gestor corresponent, es produís alguna desaparició, pèrdua o escapament dels mateixos, el transportista de residus haurà de posar-se en contacte amb el Responsable de Departament de Club Nàutic Port de la Selva per a comunicar-li el succeït. Tel: 972387000

Càrrega de Combustibles

 • Comprovi que el carburant subministrat correspon al que vostè ha sol·licitat.
 • Asseguri’s que la quantitat demanada s’ajusta a la capacitat del dipòsit. Eviti el vessament de combustible a l’aigua
 • Avisi al personal de l’Estació si detecta algun vessament accidental i demani material absorbent si ho considera oportú.

Emissions atmosfèriques

 • Compleixi els límits de velocitat establerts en el recinte portuari tant pels vehicles com per les embarcacions.
 • Procuri no deixar els motors en marxa en el recinte en aquelles situacions que no siguin indispensables.
 • Mantingui en bon estat els motors per tenir una bona combustió, i evitar la contaminació atmosfèrica

Soroll

 • Qualsevol festa o altra activitat que generi soroll necessiten l’autorització expressa de la Direcció del Club.
 • No mantingui els motors en marxa amb el vaixell amarrat al moll o pantalà.
 • No deixi fluixes les drisses de forma que puguin colpejar el pal.

Navegació

 • Respecti la fauna i la flora de la costa i del litoral. Son el millor regal que tenim per a les nostres navegades.
 • Eviti fondejar sobre les praderies de Posidònia.
 • No llenci al mar deixalles, restes orgàniques, olis, pintures, dissolvents ni cap altre residu líquid ni sòlid, ni tant sols les puntes de les cigarretes.
 • Eviti vessaments de combustible a l’aigua.
 • Eviti el soroll i la velocitat excessiva en la navegació.
 • Respecti el silenci de la natura i el descans dels demés.
 • Navegui, gaudeixi del mar, de la natura i del seu vaixell.

Altres Aspectes

 • Utilitzar elements de protecció personal (EPI’s)
 • Disposar de pintures dissolvents, pinzells,… en cubetes de retenció per evitar possibles vessaments a terra.
 • Cobrir l’àrea de terra que ocupa l’embarcació amb cartró o plàstic de manera que no es taqui el terra.
 • Si es realitza qualsevol rascat, polit,… s’haurà d’usar la maquinària amb aspiració de pols per evitar la pol·lució atmosfèrica.
 • En cas de pintat amb pistola, aquest només es podrà realitzar si es construeix una carpa al voltant de l’embarcació que eviti qualsevol fuita de pintura a l’exterior. Serà recomanable disposar d’una sistema de filtratge i renovació de l’aire interior de la carpa.
 • Els residus originats (pots de pintura buits, pinzells, cintes, draps,…) s’hauran de dipositar en els contenidors selectius per posteriorment ésser manipulats mitjançant gestor autoritzat
 • Els treballs eventuals de neteja que puguin derivar-se de l’activitat de la subcontracta es realitzaran sense contravenir cap norma externa o interna referent a la qualitat d’afluents i abocaments.
 • En cas de dubte o de situació d’emergència, el personal de l’empresa subcontractada es comunicarà urgentment amb personal de Club Nàutic Port de la Selva per a seguir les indicacions d’actuació en cas d’accident. A tall d’exemple: en cas d’abocament accidental, generació d’un residu no contemplat en la gestió de residus…
 • Els vehicles i maquinària que hagin de ser utilitzats dins de les instal·lacions de Club Nàutic Port de la Selva es mantindran en bones condicions de manteniment, sobre tot en el què respecta a emissió de sorolls, gasos i sense vessaments ni fugues d’olis o d’altres productes.
 • Els possibles danys en matèria de sòls, aigües, emissions o impactes sobre el medi ambient derivats de la negligència de l’activitat de la subcontracta hauran de ser esmenats i reparats abans de donar per acabat el servei prestat.
Skip to content