El Club

El Club Nàutic Port de la Selva, situat al nord del Parc Natural del Cap de Creus, és un port esportiu modern i arrecerat en el qual podràs gaudir de totes les activitats i els serveis necessaris per aprofitar al màxim les vacances o el temps d’oci en general, a més de practicar en condicions òptimes esports com ara la vela, el submarinisme, el caiac, l’esquí aquàtic, el windsurf, la pesca.

El Club disposa de 308 amarradors per a eslores de 6 a 12 metres , amb connexió d’aigua i llum, sanitaris amb dutxes, bar restaurant, piscina, grua per a embarcacions de fins a 12t., rampa per a vela lleugera, carburants, escar, edifici social, escola de vela reconeguda per a la Federació Catalana de Vela i escola de natació.

Des de 1998 oneja en el Club Nàutic Port de la Selva la Bandera Blava que distingeix al Club com a PORT BLAU d’EUROPA.

El Club Nautic Port de la Selva treballa, específicament, per a la igualtat efectiva i real entre dones i homes i es per això, que amb aquesta declaració; es reafirma en el compromís d’establir i desenvolupar polítiques que integrin la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes, sense discriminar directa o indirectament per raó de sexe, així com per impulsar i fomentar les mesures que permetin assolir la igualtat real en l’àmbit de l’organització.

La igualtat d’oportunitats entre dones i homes és un principi estratègic de la nostra Política de Gestió, d’acord amb la definició del principi que estableixen la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març i la Llei 17/2015, de 21 de juliol d’igualtat efectiva entre dones i homes i com a dret universal reconegut a totes les societats democràtiques.

En tots i cadascun dels àmbits on es desenvolupa l’activitat del Club, des de la selecció, a la promoció, passant per la política salarial, la formació, les condicions de treball i ocupació, la salut laboral, l’ordenació del temps de treball i conciliació, assumim el principi d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes, posant especial èmfasi en la discriminació indirecta, entenent aquesta com la situació on una disposició, criteri o practica aparentment neutra, posa a una persona d’un sexe en desavantatge particular en relació a persones d’altre sexe.

Declarem el nostre compromís d’establir i desenvolupar les mesures necessàries que permetin assolir la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes, fomentant accions d’igualtat, tant correctives com positives, així com impulsar i fomentar accions per aconseguir la igualtat dins del Club, assolint una participació equilibrada i establint els sistemes de seguiment que permetin donar compliment a la present declaració i avançar en la consecució de la igualtat real entre dones i homes, i per extensió, del conjunt de la societat.

El Port de la Selva, desembre 2018

Lluís Fraguell Sansbelló | President

El Club Nàutic Port de la Selva, té com a directriu dins de la prestació dels serveis de Club esportiu, compatibilitzar el desenvolupament econòmic amb criteris de sostenibilitat, responsabilitat social i desenvolupament del seu treball amb gran qualitat, seguretat i ètica laboral.

La Direcció del Club, amb l’adopció d’aquesta Política manifesta el seu compromís de:

 • Garantir el compliment dels requisits legals, dels requisits subscrits voluntàriament i aplicar-los en la panificació de les actuacions.
 • Revisar periòdica i sistemàticament les actuacions a fi de fer-ne una valoració i establir nous objectius concrets i quantificables que suposin una millora continua del sistema integrat de gestió, potenciant la sensibilització de la importància estratègica del Sistema de Gestió, com a element clau de la competitivitat i garantia de futur del Club.
 • Vetllar per la sostenibilitat i la minimització de l’impacte ambiental de les activitats d’acord a les següents línies d’actuació:
  • L’establiment d’objectius i fites i l’aplicació de programes específics en línia als objectius de desenvolupament sostenible publicats per la ONU.
  • Aplicar criteris de prevenció, control i lluita contra la contaminació.
  • Estalvi, ús sostenible de recursos I protecció de l’entorn.
  • Reducció i reciclatge de residus.
  • Educació i promoció del sistema de gestió ambiental.
  • Mitigació i adaptació al canvi climàtic i reducció de la petjada de carboni.
  • Col·laborar amb les diferents administracions, ONGs, ens públics i privats en la recerca de solucions més globals de problemes ambientals.
 • Mantenir una constant comunicació, per detectar les necessitats i la satisfacció de les parts interessades, amb l’objecte de dur a terme els serveis de manera que se satisfacin les expectatives acordades i poder anar més enllà de l’estricte compliment dels seus requisits, identificant noves expectatives i avançant-se a elles.
 • Aplicar el principi de prevenció des de la planificació i l’avaluació de les decisions.
 • Proporcionar procediments d’actuació a les persones o entitats usuàries sobre aspectes ambientals i millora de la qualitat dels serveis portuaris.
 • Publicar periòdicament el programa d’actuacions i els resultats obtinguts tot establint un mecanisme de participació i comunicació.
 • Promoure la formació i sensibilització permanent del personal propi i d’aquells que treballen en nom de l’entitat per tal de millorar la prestació del servei, a la vegada que potenciar la seva creativitat, la capacitat de treball en equip i l’esperit innovador.
 • Respectar a les persones i la contribució al seu desenvolupament personal i professional de forma compatible amb els recursos i condicions del Club, així com el foment del treball en equip.
 • Desenvolupar les activitats de manera que no es posin en perill la salut i seguretat dels seus treballadors i de qualsevol persona que dugui a terme treballs dins de les instal·lacions del Club, dotant dels recursos que estiguin al seu abast, per tal d’ evitar les malalties professionals i els danys a tercers.
 • Afavorir l’accés a l’ocupació de les dones i l’eliminació de situacions de discriminació en les seves condicions de treball.
 • Reconèixer el dret a la conciliació de la vida personal i laboral, i fomentar una major corresponsabilitat entre homes i dones en l’assumpció de les obligacions familiars.
 • La Direcció del Club vetllarà pel compliment d’aquesta Política, la difondrà entre tot el personal del Club i entre les parts interessades, proporcionarà tots els mitjans, humans i financers que estiguin al seu abast per facilitar-ne el seu compliment.

El Club té un alt compromís en el desenvolupament ètic i legal de les seves activitats, motiu pel qual posa a disposició de totes les parts interessades (socis, usuaris, directius, treballadors, proveïdors, etc.) aquesta política així com el codi ètic i de conducta del Club Nàutic Port de la Selva. En aquest sentit, es posa a disposició el canal de denúncia a través del correu electrònic nautic@cnps.cat on totes les parts es poden adreçar.

Aquesta política es revisarà cada vegada que sigui necessari per tal d’assegurar la continua adequació a les necessitats i als propòsits de l‘entitat, tot servint de base per a l’establiment de la planificació anual d’objectius

 

El Port de la Selva, juny 2023

 

Lluís Fraguell Sansbelló | President

Skip to content