El Club

El Club Nàutic Port de la Selva, situat al nord del Parc Natural del Cap de Creus, és un port esportiu modern i arrecerat en el qual podràs gaudir de totes les activitats i els serveis necessaris per aprofitar al màxim les vacances o el temps d’oci en general, a més de practicar en condicions òptimes esports com ara la vela, el submarinisme, el caiac, l’esquí aquàtic, el windsurf, la pesca.

El Club disposa de 308 amarradors per a eslores de 6 a 12 metres , amb connexió d’aigua i llum, sanitaris amb dutxes, bar restaurant, piscina, grua per a embarcacions de fins a 12t., rampa per a vela lleugera, carburants, escar, edifici social, escola de vela reconeguda per a la Federació Catalana de Vela i escola de natació.

Des de 1998 oneja en el Club Nàutic Port de la Selva la Bandera Blava que distingeix al Club com a PORT BLAU d’EUROPA.

El Club Nautic Port de la Selva treballa, específicament, per a la igualtat efectiva i real entre dones i homes i es per això, que amb aquesta declaració; es reafirma en el compromís d’establir i desenvolupar polítiques que integrin la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes, sense discriminar directa o indirectament per raó de sexe, així com per impulsar i fomentar les mesures que permetin assolir la igualtat real en l’àmbit de l’organització.

La igualtat d’oportunitats entre dones i homes és un principi estratègic de la nostra Política de Gestió, d’acord amb la definició del principi que estableixen la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març i la Llei 17/2015, de 21 de juliol d’igualtat efectiva entre dones i homes i com a dret universal reconegut a totes les societats democràtiques.

En tots i cadascun dels àmbits on es desenvolupa l’activitat del Club, des de la selecció, a la promoció, passant per la política salarial, la formació, les condicions de treball i ocupació, la salut laboral, l’ordenació del temps de treball i conciliació, assumim el principi d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes, posant especial èmfasi en la discriminació indirecta, entenent aquesta com la situació on una disposició, criteri o practica aparentment neutra, posa a una persona d’un sexe en desavantatge particular en relació a persones d’altre sexe.

Declarem el nostre compromís d’establir i desenvolupar les mesures necessàries que permetin assolir la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes, fomentant accions d’igualtat, tant correctives com positives, així com impulsar i fomentar accions per aconseguir la igualtat dins del Club, assolint una participació equilibrada i establint els sistemes de seguiment que permetin donar compliment a la present declaració i avançar en la consecució de la igualtat real entre dones i homes, i per extensió, del conjunt de la societat.

El Port de la Selva, desembre 2018

Lluís Fraguell Sansbelló | President

El Club Nàutic Port de la Selva, té com a directriu dins de la prestació dels serveis de Club esportiu, compatibilitzar el desenvolupament econòmic amb criteris de sostenibilitat, responsabilitat social i desenvolupament del seu treball amb gran qualitat, seguretat i ètica laboral.

 

La Direcció del Club, amb l’adopció d’aquesta Política manifesta el seu compromís de:

 

  1. Compliment de tots els requisits del Sistema Integrat de Gestió. Aquest compromís s’estén al compliment de la legislació ambiental vigent, de prevenció de riscos laborals, satisfacció dels requisits dels nostres clients i altres requisits que la organització pugui subscriure, com els compromisos climàtics i ètics.
  2. Integrar la prevenció de la contaminació, la seguretat i salut de les persones, la protecció del medi ambient i la millora continua orientada als processos, en la Gestió del Club.
  3. Potenciar la sensibilització de la importància estratègica del Sistema de Gestió, assegurant la seva millora continua, com a element clau de la competitivitat i garantia de futur del Club.

 

La Direcció ha definit les següents directrius:

 

  1. El respecte a les persones i la contribució al seu desenvolupament personal i professional de forma compatible amb els recursos i condicions del Club, així com el foment del treball en equip.
  2. La prevenció i reducció continua i progressiva, en la mesura de les possibilitats reals, de l’impacte ambiental i dels riscos laborals, mitjançant l’establiment d’objectius i fites i l’aplicació de programes específics en línia als objectius de desenvolupament sostenible publicats per la ONU.
  3. Els accidents en el seu sentit més ampli: lesions, malalties professionals, danys a tercers, etc. són evitables i la organització posarà els recursos necessaris per poder evitar-los.
  4. Promoure la formació i sensibilització permanent del personal per tal de millorar la prestació del servei, a la vegada que es potencia la seva creativitat, capacitat de treball en equip i esperit innovador.
  5. Desenvolupament d’activitats de manera que no es posin en perill la salut i seguretat dels seus treballadors i de qualsevol persona que dugui a terme treballs dins de les instal•lacions del Club.
  6. Afavorir l’accés a l’ocupació de les dones i l’eliminació de situacions de discriminació en les seves condicions de treball.
  7. Millorar la formació, l’ocupabilitat de les dones i la seva permanència en el mercat laboral.
  8. Reconèixer el dret a la conciliació de la vida personal i laboral, i fomentar una major coresponsabilitat entre homes i dones en l’assumpció de les obligacions familiars.

 

La Direcció del Club vetllarà pel compliment d’aquesta Política, i proporcionarà tots els mitjans necessaris, humans i financers.

 

La Política és difosa entre el personal del Club, i també es troba a disposició de les  parts interessades.

 

El Port de la Selva, desembre 2020

 

Lluís Fraguell Sansbelló | President