Comunicat núm. 8 | COVID-19

NOVES MESURES DE CONTROL.

 

Com bé coneixeu, finalitzat el període nadalenc la situació epidemiològica a Catalunya ha experimentat un empitjorament generalitzat que ha motivat la Resolució SLT/1/2021, de 4 de gener, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya (DOGC 8309, de 5.01.2021).

 

Resum de les noves mesures de control, i com afecten a la mobilitat en el Ports Esportius:

 

Equipaments esportius:

Tancament en espais tancats.

 

Trobades i reunions:

Màxim 6 persones (exclosa activitat laboral).

 

Hostaleria i restauració:

Aforament limitat a l’ interior al 30% de l’ autoritzat i distància mínima entre taules de 2m. Espai ventilat.

A les terrasses distància mínima de 2 metres.

Es limita a 4 persones per taula, llevat pertanyin a bombolla convivència.

Servei entre les 7:30h a les 9:30h i de les 13.00h a les 15:30h.

 

Locals comercials:

Tancament del locals comercials de més de 400 m2 i aforament reduït al 30%.

 

Restricció de la mobilitat:

Limitació de l’ entrada i sortida de persones de cada municipi, excepte per causa justificada i degudament acreditada (motius laborals; assistència a centres, serveis i establiments sanitaris i socials; assistència a centres universitaris, docents, educatius; cura persones grans, o dependents, o especialment vulnerables; desplaçaments entitats financeres i d’ assegurances; actuacions davant òrgans judicials, o notarials; renovacions permisos o documentació oficial; realització exàmens o proves oficials; exercici dret de manifestació i participació política; casos de força major o situació de necessitat; o qualsevol altre anàloga, degudament acreditada).

S’ exceptua d’ aquesta restricció la realització d’ activitat física i d’ activitats esportives individuals a l’ aire lliure entre municipis limítrofs.

 

Desplaçaments:

Queden prohibits els desplaçaments i la circulació per les vies públiques entre les 22:00 h i les 06:00 h amb les excepcions (per motius laborals, assistència sanitària, anar a la farmàcia, veterinari, cura persones grans, causa major o altra situació de necessitat justificada).

S’ exceptua d’ aquesta restricció la realització d’ activitat física i d’ activitats esportives individuals a l’ aire lliure entre municipis limítrofs.

 

Per tant, els usuaris de ports esportius en principi només poden accedir a la seva embarcació si la mateixa està dins el municipi. No poden anar a la seva embarcació o a controlar-la si no hi ha un motiu justificat i amb document que ho acrediti. Per exemple: si el Port detecta alguna anomalia a una embarcació pot requerir al patró perquè hi vagi per motius de seguretat, però en qualsevol cas ha d’ estar degudament acreditat i disposar de la documentació que ho acrediti. O també per exemple, en el cas d’ un temporal justificat, el Port podria requerir als patrons perquè anessin a controlar l’ embarcació.

Es pot sortir a navegar si tens el vaixell dins el mateix municipi, i tornes a un port del mateix municipi.

 

En definitiva durant 10 dies no es pot sortir del municipi, excepte que sigui per causes degudament justificades o de necessitat, però el que és important és que es disposi de la documentació que així ho acrediti per poder justificar-ho davant dels mossos, en el seu cas.

 

La Direcció del Club agreix un cop més la vostra col·laboració davant la situació d’ emergència sanitària que ens continua afectant a tots.