Compromís mediambiental

EL NOSTRE COMPROMÍS

Les platges, la proximitat a espais protegits i els ports constitueixen factors dinamitzadors de la vida local, del desenvolupament econòmic i del seu reclam turístic.

La nàutica esportiva s’ha convertit en una activitat creixent i cada any hi ha més embarcacions en els ports. Navegar a motor o a vela té un atractiu fascinant que fa que cada dia hi hagin més persones interessades en aquesta activitat.

Els ports son els punts on es concentren el major nombre d’embarcacions i és amplament reconegut que és un punt on s’acumulen petites quantitats de pol·lució. Unes aigües netes i un Port net donen valor i prestigi.

La conjunció d’aquestes premisses fan del Club Nàutic Port de la Selva un port amb instal·lacions d’elevada qualitat ambiental tenint com a objectiu institucional la integració de criteris ambientals al Reglament d’Explotació de la dàrsena esportiva.

Així mateix, es el nostre compromís, establir accions encaminades a sensibilitzar els usuaris cap a una conducta respectuosa amb l’entorn, a través d’un eficient programa d’educació ambiental.

El Club Nàutic Port de la Selva estableix el seu compromís arran dels següents principis bàsics:

Aconseguir un port ecològic, les activitats socials i esportives del qual siguin sostenibles i estiguin en harmonia amb un entorn dominat per la presència immediata del Parc Natural del Cap de Creus. Per assolir aquest objectiu el Club Nàutic es proposa:

 • Adequar i desenvolupar la infraestructura portuària per a respectar i protegir el medi ambient.
 • Minimitzar la contaminació acústica en diverses situacions, com per exemple, establint límits de velocitat en el recinte portuari pels vehicles, els quals no podran circular a una velocitat superior als 20 Km/h i a les embarcacions que naveguin dintre del nostra dàrsena, no excedint una velocitat de 3 nusos.
 • Prevenir, en la mesura en que sigui possible, la contaminació lumínica i afavorir l’estalvi, l’ús adequat i l’aprofitament de l’energia.
 • Difondre les característiques ecològiques més importants de la nostra costa.
 • Promocionar la cultura de la navegació ecològica, cosa que permetrà la seva projecció a l’exterior, i que sigui considerat com un punt de referència a nivell europeu.
 • Informar a les parts externes sobre qualsevol tema ambiental que afecti a l’activitat o parts interessades.
 • Ajudar a potenciar la imatge respectuosa amb l’entorn dels homes i les dones que practiquen la navegació esportiva i d’oci.
 • Fomentar la selecció i posterior reciclatge de residus, tant generals com especials, mitjançant una gestió de residus respectuosa del medi ambient.
 • Actuar de manera oberta i coordinada amb les administracions e institucions de l’entorn on el Club Nàutic Port de la Selva desenvolupa la seva activitat per tal de prevenir possibles impactes ambientals generats per l’ús i la gestió de la nàutica esportiva.
 • Comunicar la Política Mediambiental a tots els treballadors i usuaris del Club Nàutic Port de la Selva , sensibilitzant-los sobre la importància del correcte desenvolupament de les seves activitats fomentant la seva participació en el compliment dels objectius.

CODI DE CONDUCTA

A banda del que el Club Nàutic pugui arribar a fer en matèria mediambiental, és imprescindible que tots els usuaris i visitants, participin de la iniciativa i es comprometin a seguir les següents pautes de comportament ambiental:

Consum d’aigua

 • Connecti primer la mànega i tanqui l’aixeta abans de desconnectar-la.
 • No deixi les aixetes obertes mentre frega la coberta.
 • Usi difusors de raig interromput.
 • Quan utilitzi els sanitaris del Club, mesuri el consum d’aigua i asseguri’s que les aixetes i les dutxes quedin tancades després d’utilitzar-les.
 • Avisi al personal de Marineria quan detecti una fuita.
 • No malbarati l’aigua dolça, l’aigua és un bé escàs.

Consum i ús d’energia elèctrica

 • Connecti en primer lloc el cable a la presa de la embarcació i posteriorment a la presa de la torreta de servei.
 • Asseguri’s que l’endoll no cau a l’aigua ja que la presència de sal és un perill potencial.
 • Avisi al Mariner de servei quan detecti algun error de funcionament. No manipuli les torretes de subministrament.
 • Un cop hagi carregat les bateries de l’embarcació, desconnecti la presa de la torreta de servei i posteriorment la de la embarcació
 • Quan finalitzi l’ús de la connexió elèctrica, asseguri’s que la tapa de la presa de la torreta queda tancada.
 • Racionalitzi l’ús de la il·luminació a la seva embarcació usant preferentment làmpades de baix consum.

Abocaments i Aiges residuals

 • Buidi les aigües grises, negres i de sentina a l’Estació de succió del Club, situada a l’Estació de servei de carburants
 • Utilitzi els sanitaris del Club en lloc dels de l’embarcació.
 • Eviti llençar a les aigües del Port les vísceres i restes de la pesca o de qualsevol altra matèria orgànica.
 • .Si renta el vaixell utilitzi únicament productes biodegradables.
 • No realitzi transvasaments o manipulació de combustibles o d’olis ni altres operacions que puguin comportar vessaments a les aigües del port.
 • Revisi periòdicament els motors, els acumuladors i les parts inferiors del vaixell (sentines), per a detectar-ne possibles fuites.
 • Avisi al mariner de servei si detecta algun vessament accidental

 Residus

 • Separi els residus generats i dipositi’ls als contenidors segons els usos que se li han assignat (orgànic, paper, vidre), no deixi residus que no siguin els admissibles per a cada cas.
 • Dipositi els residus especials (olis, bateries, restes de pintures, fluorescents, o altres) al punt blau. No els dipositi en els contenidors distribuïts pel Club.
 • No aboqui cap substància o residu líquid o aquós en el recinte (olis, greixos, etc.).
 • No deixi les bengales caducades ni en els contenidors, ni en el punt blau ni en cap altre punt del port.
 • No abandoni residus de cap mena en cap punt del Club.

Càrrega de Combustibles

 • Comprovi que el carburant subministrat correspon al que vostè ha sol·licitat.
 • Asseguri’s que la quantitat demanada s’ajusta a la capacitat del dipòsit. Eviti el vessament de combustible a l’aigua
 • Avisi al personal de l’Estació si detecta algun vessament accidental i demani material absorbent si ho considera oportú.

Emissions atmosfèriques

 • Compleixi els límits de velocitat establerts en el recinte portuari tant pels vehicles com per les embarcacions.
 • Procuri no deixar els motors en marxa en el recinte en aquelles situacions que no siguin indispensables.
 • Mantingui en bon estat els motors per tenir una bona combustió, i evitar la contaminació atmosfèrica

Soroll

 • Qualsevol festa o altra activitat que generi soroll necessiten l’autorització expressa de la Direcció del Club.
 • No mantingui els motors en marxa amb el vaixell amarrat al moll o pantalà.
 • No deixi fluixes les drisses de forma que puguin colpejar el pal.

Navegació

 • Respecti la fauna i la flora de la costa i del litoral. Son el millor regal que tenim per a les nostres navegades.
 • Eviti fondejar sobre les praderies de Posidònia.
 • No llenci al mar deixalles, restes orgàniques, olis, pintures, dissolvents ni cap altre residu líquid ni sòlid, ni tant sols les puntes de les cigarretes.
 • Eviti vessaments de combustible a l’aigua.
 • Eviti el soroll i la velocitat excessiva en la navegació.
 • Respecti el silenci de la natura i el descans dels demés.
 • Navegui, gaudeixi del mar, de la natura i del seu vaixell.