Sistema Integrat de Gestió

POLITICA DE GESTIÓ

 

El CLUB NÀUTIC PORT DE LA SELVA manifesta públicament que està treballant amb l’objectiu d’implementar un sistema de gestió ambiental, i per això realitza la següent:

Política de Gestió del Club Nàutic Port de la Selva

 

El Club Nàutic Port de la Selva, té com a directriu dins de la prestació dels serveis de Club esportiu, compatibilitzar el desenvolupament econòmic amb protecció ambiental, social i desenvolupament del seu treball amb gran qualitat i seguretat laboral.

La Direcció del Club, amb l’adopció d’aquesta Política manifesta el seu compromís de:

  • Compliment de tots els requisits del Sistema Integrat de Gestió. Aquest compromís s’estén al compliment de la legislació ambiental vigent, de prevenció de riscos laborals, satisfacció dels requisits dels nostres clients i altres requisits que la organització pugui subscriure.
  • Integrar la prevenció de la contaminació, la seguretat i salut de les persones, la protecció del medi ambient i la millora continua orientada als processos, en la Gestió del Club.
  • Potenciar la sensibilització de la importància estratègica del Sistema de Gestió, assegurant la seva millora continua, com a element clau de la competitivitat i garantia de futur del Club.

La Direcció ha definit les següents directrius:

  • El respecte a les persones i la contribució al seu desenvolupament personal i professional de forma compatible amb els recursos i condicions del Club, així com el foment del treball en equip.
  • La prevenció i reducció continua i progressiva, en la mesura de les possibilitats reals, de l’impacte ambiental i dels riscos laborals, mitjançant l’establiment d’objectius i fites i l’aplicació de programes específics.
  • Els accidents en el seu sentit més ampli: lesions, malalties professionals, danys a tercers, etc. són evitables i la organització posarà els recursos necessaris per poder evitar-los.
  • Promoure la formació i sensibilització permanent del personal per tal de millorar la prestació del servei, a la vegada que es potencia la seva creativitat, capacitat de treball en equip i esperit innovador.
  • Desenvolupament d’activitats de manera que no es posin en perill la salut i seguretat dels seus treballadors i de qualsevol persona que dugui a terme treballs dins de les instal·lacions del Club.

La Direcció del Club i vetllarà pel compliment d’aquesta Política, i proporcionarà tots els mitjans necessaris, humans i financers. La Política és difosa entre el personal del Club, i també es troba a disposició del públic.

La Política és difosa entre el personal del Club, i també es troba a disposició de les  parts interessades.

El Port de la Selva, març 2017