CNPS-web-logo-clubs-EMAS

 

QUÉ VOL DIR EMAS?

Vol dir “Sistema de gestió i auditoria ambiental”, respon a les sigles dels termes anglesos Eco-Management&Audit Scheme, i ha estat establert per la comissió Europea mitjançant un reglament.

És un sistema voluntari en el qual poden participar tota mena d’organitzacions, (empreses privades i publiques, associacions, escoles, ajuntaments, etc.) per avaluar i millorar el seu comportament ambiental i difondre la informació al públic i a altres persones o col·lectius que puguin estar-hi interessats.

 

QUÉ FEM LES EMPRESES EMAS?

Adoptem una manera de treballar en el nostre dia a dia que ens ajuda a millorar el nostre comportament partint de la necessitat de:

  • Complir amb la legislació ambiental i amb totes les obligacions que ens afecten.
  • Formar, sensibilitzar i implicar als nostres treballadors.
  • Prevenir i reduir la contaminació ambiental mitjançant l’adopció d’una manera de treballar que redueix el nostre impacte ambiental.
  • Millorar contínuament la relació amb el nostre entorn natural i amb les persones que hi viuen.
  • Mesurar, controlar i fer un seguiment dels nostres aspectes ambientals (allò que pot interferir en el medi ambient).
  • Prevenir i preparar-nos per a les potencials situacions d’emergència ambiental que es puguin donar.
  • Difondre informació sobre les nostres activitats al públic i a altres persones o col·lectius que puguin estar interessats en la nostra feina.

 

COM COMENÇA TOT?

Primerament fem una anàlisi ambiental preliminar de les activitats, productes i/o serveis, per identificar els aspectes ambientals (allò que pot interferir en el medi ambient) i l’impacte que aquests poden tenir en l’entorn. A partir d’aquí, establim la nostra política ambiental, l’eina clau per a la comunicació pública de les prioritats i intencions ambientals de l’empresa que és adoptada al màxim nivell directiu:

 

COM ES FA PER DUR A TERME LA POLÍTICA AMBIENTAL DE L’EMPRESA?

S’adopta un sistema de gestió que, amb la implicació dels treballadors, ens permet planificar les actuacions necessàries per assolir objectius concrets de millora, com ara optimitzar el consum de recursos o reduir les emissions.

En el marc d’aquest sistema, establim també les pautes de treball per reduir i controlar l’impacte ambiental dels nostres processos, formem i sensibilitzem les persones que treballen a l’entitat o pel seu compte, i garantim una bona comunicació interna per assegurar-nos que el treball de cada dia es fa de manera coordinada per no perdre de vista els nostres objectius de millora ni la manera de treballar.

L’EMAS ens permet també recollir dades dels mesuraments que fem, per així fer un seguiment per poder avaluar de manera objectiva la feina feta i, si escau, corregir possibles desviacions.

I si hi ha una potencial situació d’emergència ambiental, l’EMAS ens obliga a disposar de mecanismes de prevenció i a estar preparats per poder-hi donar una resposta.

 

QUINA ÉS LA RELACIÓ DEL CLUB NÀUTIC PORT DE LA SELVA AMB EL SEU ENTORN?

Les empreses EMAS estem obligades a redactar un informe anomenat “declaració  ambiental” en el qual, a més de la nostra política i objectius ambientals, expliquem els nostres aspectes ambientals més significatius (els que tenen més repercussió sobre el medi ambient), dades sobre el nostre comportament ambiental i els resultats obtinguts, entre moltes altres coses.

Aquest document està disponible al públic, qualsevol persona interessada el pot demanar i, destacar, que abans de la seva difusió, un verificador ambiental acreditat s’encarrega de verificar el contingut i assegurar-se que la informació que es dóna és fiable.

Aquest mateix verificador prèviament ha dut a terme a l’empresa una “auditoria ambiental”, és a dir, un control de dades, informacions, maneres de treballar, etc. per establir si complim amb els requisits de l’EMAS i de la legislació ambiental que hi aplica, així com amb les pautes de treball que la mateixa empresa ha planificat. Aquesta auditoria es  fa anualment. Si el resultat de l’auditoria és positiu, podem demanar el registre EMAS a la Direcció General de Qualitat Ambiental del departament de medi ambient i habitatge de la Generalitat de Catalunya, que és l’organisme, a la nostra comunitat, que decideix sobre la participació en EMAS de les empreses previ un control intern per assegurar-se que l’empresa  no té problemes pendents amb l’administració ambiental.

Una cop aprovat aquest tràmit, s’ aconsegueix el registre EMAS, que es visualitza amb el logotip que trobareu a l’ inici d’ aquesta plana.

 

 

 

Skip to content