QUÉ ÈS LA BANDERA BLAVA?

La Bandera Blava és un guardó i un sistema de certificació de qualitat ambiental creat i gestionat per la FEE (Foundation for Environmental Education), des de 1987. La FEE està constituïda per 24 Organitzacions No Governamentals (ONGs), una per cada Estat participant. ADEAC és el membre responsable per Espanya de la FEE.

L’objectiu  de la  FEE és afavorir, a  nivell  internacional,  la informació i educació ambiental, mitjançant programes com a Bandera Blava, Eco-escoles, Joves Reporters del Medi Ambient i altres accions que fomentin un desenvolupament sostenible del turisme i de les comunitats locals, en línea amb l’Agenda Local 21 de la Conferencia de Rio.

 

QUÉ HA DE TENIR UN PORT ESPORTIU PER A TENIR LA BANDERA BLAVA?

La FEE anualment concedeix guardons Bandera Blava a aquelles platges, ports esportius i embarcacions que compleixen els criteris, cada cop més exigents des de l’any 2000, de legalitat, sanitat, neteja, seguretat i informació i gestió ambiental, resumit en els següents 12 punts:

 1. Aigües netes i sense abocaments
 2. Informació Medi Ambiental
 3. Recollida selectiva
 4. Recollida selectiva de material contaminant. (restes d’olis, pintures, bateries, etc.)
 5. Accessos fàcils i segurs.
 6. Salvament i primers auxilis
 7. Electricitat i combustible
 8. Senyalització i respecte envers la legislació del litoral
 9. Subministrament d’aigua potable
 10. Serveis sanitaris
 11. Rampa i grúa
 12. Equipament contra incendis

 

BANDERA BLAVA PER EMBARCACIONS

A banda del que el Club Nàutic pugui arribar a fer en matèria mediambiental, és imprescindible que tots els usuaris i visitants, participin de la iniciativa i es comprometin en cada cas d’acord al següent Decàleg:

Com a propietari/a i usuari/a de vaixell, que estima el mar, utilitza els seus recursos i desitja contribuir en la seva protecció, vull participar en la Campanya Bandera Blava d’Europa, dirigida a embarcacions i ports, els objectius dels quals conec i comparteixo, comprometent-me mitjançant la firma del següent compromís personal:

M’esforçaré en complir la legislació marítima, actuar de forma responsable, sense causar perjudicis als ecosistemes marins i als drets dels altres usuaris del mar així com a respectar i difondre el codi Bandera Blava de conducta en el mar.

 1. Faré un ús responsable dels instruments de ràdio i navegació, no arriscant la seguretat de les persones i/o les embarcacions, avisant, en cas d’objectes flotants o altre perills i exercitant de forma solidaria el deure de l’auxili en el mar.
 2. Procuraré informar-me sobre la localització i característiques de les àrees sensibles i d’importància científica, així com de les reserves naturals i els ecosistemes protegits, per evitar així que se’ls causin danys accidentalment.
 3. Defensaré activament la conservació de la vida al mar. Respectaré els espais protegits, els mamífers marins i altres espècies protegides i no pertorbaré les àrees de nidificació d’aus. No utilitzaré arts de pesca prohibides, respectaré els períodes de veda i no capturaré ni consumiré exemplars joves o immadurs.
 4. No degradaré els fons marins fondejant en zones sensibles a on pugui interferir amb les activitats o equipaments dels pescadors. Respectaré les reglamentacions relatives al busseig i a la pesca submarina.
 5. No adquiriré ni utilitzaré objectes fabricats a partir d’espècies protegides (coral, petxines, etc.) o procedents de jaciments arqueològics submarins, l’origen o legalitat dels quals no sigui demostrable.
 6. Mantindré el mar, la platja i el port nets:
  – Sense llençar cap material plàstic ni cap altre tipus d’escombraries al mar o a la platja
  – No abocant o deixant escapar líquids nocius o tòxics, o qualsevol altre substància nociva dins del mar.
  – Promouré i utilitzaré la recollida selectiva/reciclatge de residus sòlids en el port.
 7. Utilitzaré, sempre que sigui possible, productes que no siguin agressius amb el medi ambient (pintures, vernís, anti-fouling, detergents, etc). Dipositaré les restes de pintures, vernissos i olis del vaixell en recipients adequats del port per a residus contaminants, afavorint el seu reciclatge o tractament especial de forma diferenciada a la resta d’escombraries o d’aigües residuals. Utilitzaré les instal·lacions del port per a l’extracció de l’aigua de sentines i, en el seu cas, del dipòsit/s d’aigües negres.
 8. Denunciaré davant les autoritats competents qualsevol atemptat a la legislació marina del que tingui coneixement, especialment, els accidents i contaminació per hidrocarburs o altres substàncies químiques d’orígen terrestre o de l’ús d’arts de pesca il·legals.
 9. Contribuiré a una gestió ambientalment responsable del meu port d’atracament, habitualment o ocasional, en relació amb els criteris Bandera Blava, complimentant la legislació litoral i ambiental, estalviant aigua i energia, recollida selectiva d’escombraries, informació, educació i formació ambiental del personal tècnic i dels usuaris del port, implantació de sistemes de gestió ambiental, etc.
 10. Procuraré que el meu comportament en la vida quotidiana, en la llar i en el treball sigui tant responsable ambientalment com en el mar, i promouré o participaré en iniciatives socials o institucionals, que promouen la investigació, conservació i/o desenvolupament sostenible del litoral.

Enarborar aquesta Bandera Blava en una embarcació acredita el comportament del seu patró com a defensor de la vida al mar i estímul de bones pràctiques ambientals a bord, en el seu port i envers els altres usuaris.

 

 

Skip to content