Legislació

LEGISLACIÓ PORTUARIA

 • Llei 5/1998, de 17 d’abril, de Ports de Catalunya.
  DOGC núm.2632, de 5 de maig de 1998 (pàg. 5692) i BOE núm. 127, de 28 de maig de 1998 (pàg. 17627).
  Més informació (PDF)

 

 • Decret 258/2003, de 21 d’octubre, d’aprovació del reglament del desenvolupament de la Llei 5/1998, de 17 d’abril, de Ports de Catalunya.
  DOGC 3999 de data 30.10.2003.
  Més informació (PDF)

 

 • Decret 206/2001, de 24 de juliol, d’aprovació del reglament de policia portuària.
  DOGC 3443 de l’1 d’agost de 2001 (pàg. 12182).
  Més informació (PDF)

LEGISLACIÓ PESCA

 

 • Decret 560/1995, de 7 d’abril, s’estableixen les talles mínimes de determinats espècies.
  BOE el dissabte 8 d’abril de 1995
  Més informació (PDF)

 

 

 

LEGISLACIÓ NAVEGACIÓ

 • Resolució, de 22/08 del 23 d’abril de 2008, de la Direcció General de la Marina Mercant, per la qual es fa exempció de la obligatorietat d’equips de radiocomunicacions per a embarcacions d’eslora menors a 24m.
  Més informació (PDF)

 

 • Correció d’errors de l`Ordre , FOM/3200/2007, per la que es regulen les condicions per al governament d’embarcacions de lleure.
  Més informació (PDF)

 

 • Ordre , FOM/3200/2007 del 26 d’Octubre de 2007, per la que es regulen les condicions per al governament d’embarcacions de lleure.
  Més informació (PDF)

 

 • Ordre, de 17 de juny 1997 per la que es regulen les condicions per al governament d’embarcacions de lleure.
  Més informació (PDF)

 

 • Resolució, de 30 de desembre de 1997,de la Direcció General de la Marina Mercant, per la que es desenvolupa l’Ordre de 17 de juny de 1997.
  Més informació (PDF)

 

 

 • Reglament de l’assegurança de responsabilitat civil de subscripció obligatòria. Embarcacions de lleure o esportives.
  Més informació (PDF) 

 

 • Decret 1434/199, de 10 de setembre, per al que s’estableixen els reconeixements i inspeccions de les embarcacions de lleure per a garantir la seguretat de la vida humana al mar.
  Més informació (PDF)

 

 • Ordre FOM/1144/2003, de 28 d’abril, per la que es regulen els equipaments de seguretat, salvament, contra incendis, navegació i prevenció de vessaments.
  Més informació (PDF)