Propers Esdeveniments

CONTROL FRONTERES AÈRIES I MARÍTIMES | Covid-19.

 

Restabliment temporal de les fronteres interiors aèries i marítimes, i mesures de control per a persones procedents d’ altres països.

 

En base a les dues Ordres Ministerials publicades ahir al BOE, l’ ACPET ens ha fet arribar aquest resum informatiu:

 

CONDICIONS A LES QUE S’ HAN DE SOTMETRE LES PERSONES PROCEDENTS D’ ALTRES PAÏSOS, VIA AÈRIA O MARÍTIMA, AMB MOTIU CRISI COVID-19.

 

Ordre del Ministeri de l’Interior INT/401/2020 d’11 de maig per la que es restableixen temporalment els controls en les fronteres interiors aèries i marítimes amb motiu de la situació creada pel Coronavirus.

 

Fins a data 24 de maig de 2020 només està permesa l’ entrada en territori nacional per via aèria i per via marítima a les següents persones:

 • Ciutadans espanyols.
 • Residents a Espanya, que han d’ acreditar la seva residencia habitual.
 • Treballadors transfronterers.
 • Professionals sanitaris o que tinguin cura de persones grans, que es dirigeixin a fer la seva activitat laboral.
 • Aquelles que acreditin documentalment causes de força major o situació de necessitat o motiu exclusivament laboral degudament acreditat.

No afecten aquestes restriccions:

 • Al personal estranger acreditat com membre missió diplomàtica, oficines consulars i organismes internacionals, si el desplaçament es per exercir les seves funcions oficials.
 • Al transport mercaderies, inclosos tripulants buc per tal de garantir la prestació del servei i l’ activitat pesquera i personal aeronàutic. Aquestes persones hauran de tenir assegurada la immediata continuïtat del viatge.

 

Ordre del Ministeri de Sanitat SND/403/2020 d’ 11 de maig sobre les condicions de quarantena a les que s’ han de sotmetre les persones procedents d’altres països a la seva arribada a Espanya

 

S’ estableixen les condicions de quarantena a que s’ han de sotmetre les persones procedents d’ altres països a la seva arribada a Espanya, indicant que han de romandre al seu domicili o allotjament, i que han de limitar els seus desplaçaments a la realització de les següents activitats, amb mascareta:

 • Adquisició aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat.
 • Assistència a centres, serveis i establiments sanitaris.
 • Per causa força major o situació de necessitat.

Queden exclosos d’ aquestes mesures els treballadors transfronterers, transportistes i tripulacions, així com els professionals sanitaris que es dirigeixin a exercir la seva activitat laboral.

 

CONCLUSIÓ:

 • El Ministeri de l’ Interior estableix restriccions a les fronteres interiors en ports i aeroports i per tant, de moment i fins 24 de maig, NO PODEN ENTRAR A ESPANYA ESTRANGERS PER MOTIU DE TURISME O VACANCES via marítima o aèria.
 • Només poden entrar les persones que es relacionen en aquesta Ordre del Ministeri Interior, és a dir espanyols o residents a Espanya o persones que entrin pels motius estrictes que especifica l’ Ordre.
 • Per la seva banda el Ministeri de Sanitat determina que les persones procedents d’ altres països que vinguin a Espanya han de fer la QUARANTENA al seu domicili o allotjament.
 • Per tant, de moment, i fins al 24 de maig, els únics autoritzats per a poder entrar a Espanya via aèria o marítima son les persones que es relacionen a l’ Ordre del Ministeri de l’interior. En el supòsit que aquestes persones, o les que en el seu cas s’ autoritzin, passada la limitació del 24 de maig, designin, en el moment d’ entrar a Espanya, com a residència o allotjament, la seva embarcació, se’ls hauria d’ aplicar el mateix règim que a qualsevol altra resident als vaixells del port, sens perjudici que haurien de donar compliment a les mesures estrictes que imposa la QUARENTENA i ser objecte de seguiment per part de les autoritats sanitàries.
 • En aquest sentit, només podrien sortir del vaixell per les causes taxades que s’ indiquen en l’ Ordre del Ministeri de Sanitat amb motiu de la quarantena, i en cap cas podrien sortir a navegar, ni en el cas que ens trobéssim a la Fase 1.
 • D’ acord amb les Recomanacions de Ports de la Generalitat, el règim general a aplicar a les persones que pernocten a les embarcacions amarrades a port, és que aquestes resten subjectes a les mateixes restriccions de mobilitat i altres limitacions que la resta de la població. En el cas d’ estrangers autoritzats es sumarien les restriccions derivades del fet d’ estar en quarantena. Tanmateix, aquestes persones han de comunicar immediatament la seva situació a la direcció del port o dàrsena, perquè valorin si ho consideren compatible amb les condicions d’ habitabilitat temporal de l’ embarcació en aquell àmbit.

 

NOTA ACLARIMENT RESPECTE A LA NAVEGACIÓ D’ ESBARJO A LA FASE 1

 

Malgrat l’ Ordre TMA/400/2020 de 9 de maig, en relació a la Fase 1, objecte de la nostra circular de data 10 de maig, diu textualment que es podrà portar a terme, la NAVEGACIÓ D’ ESBARJO per part de les persones que tinguin el seu domicili a la mateix província, illa o ciutat autònoma en la que estigui amarrada l’ embarcació, entenem que d ’acord amb les restriccions de mobilitat vigents, on l’ àmbit de referència és la regió sanitària, la navegació d’esbarjo es permetrà a les persones amb domicili dins de la mateixa regió sanitària en al que es trobi l’ embarcació i dins dels límits de la regió sanitària de residència fins a un màxim de 12 milles de distancia del port o amarrador on es trobi l’embarcació.

 

Document de l’ ACPET:

CONDICIONS PER LES PROCEDENTS D’ ALTRES PAÏSOS VIA AÈRIA O MARÍTIMA