Propers Esdeveniments

ACTUALITZACIÓ DE LES RECOMANACIONS PER A L’ EXERCICI DE LA NAVEGACIÓ D’ ESBARJO I ESPORTIVA, I ALTRES ASPECTES DESTACABLES DE LA FASE 1.

 

Ahir 9 de maig de 2020 es va publicar al BOE l’ Ordre SND/399 de 9 de maig per la flexibilització de determinades restriccions d’ àmbit nacional, establertes amb la declaració de l’ estat d’ alarma en aplicació de la FASE 1 del Pla per la transició fins a una nova normalitat.

 

I avui 10 maig s’ ha publicat l’ Ordre TMA/400/2020 de 9 de maig per la que s’ estableixen les condicions a aplicar en la Fase 1 de la desescalada en matèria de mobilitat, i en concret les condicions per a l’ exercici de la navegació d’ esbarjo i esportiva.

 

En base a les publicacionos esmentades, l’ ACPET ha confeccionat aquest resum per informar als ports esportius:

 

Aquestes condicions actualitzen i per tant substitueixen a les indicades en els comunicats publicats amb anterioritat a la data d’ avui.

 

CONDICIONS PER A L’ EXERCICI DE LA NAVEGACIÓ D’ ESBARJO I ESPORTIVA

 

Territoris en els que es mantingui la Fase O

 

 • No es pot practicar navegació d’ esbarjo a no ser que es faci com a pràctica esportiva en embarcacions o aeronaus SENSE MOTOR (embarcacions vela, rem, planadors, parapent, ala delta) de manera individual. Es pot practicar esport professional, federat i no professional.
 • La persona que practica l’ esport ha de residir en el mateix municipi on hi ha l’ embarcació i la navegació es pot portar a terme per aigües litorals del municipi o entre ports o punts del litoral d’ aquest municipi o entre illes no habitades pròximes.
 • Es permeten visites per part dels propietaris o persones autoritzades a les embarcacions per comprovacions de seguretat i manteniment sempre que l’embarcació es trobi dins el terme municipal on resideix el propietari o persona autoritzada. Només podrà accedir una persona a l’embarcació.

 

Territoris en Fase 1

 

Entren a la FASE 1, a partir de l’ 11 de maig, les regions sanitàries corresponents a:

Pirineu-Alt Aran (l’ Alt Urgell, l’ Alta Ribagorça, la Cerdanya, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i la Vall d’ Aran).

Tarragona (Alt Camp, el Baix Camp, el Baix Penedès, la Conca de Barberà, el Priorat i el Tarragonès).

Terres de l’ Ebre (Baix Ebre, el Montsià, la Ribera d’ Ebre i la Terra Alta).

 • La navegació d’ esbarjo es considera com turisme actiu i de naturalesa per grups limitats.
 • Es podrà portar a terme la NAVEGACIÓ D’ ESBARJO per part de les persones que tinguin el seu domicili a la mateix província, illa o ciutat autònoma en la que estigui amarrada l’ embarcació.
 • L’ ocupació a bord de l’ embarcació no podrà superar el 50% de les persones autoritzades en els certificats de l’ embarcació, a no ser que es tracti de persones que conviuen en el mateix domicili, en quin cas es podrà arribar al 100%.
 • En qualsevol cas, el número de persones no podrà excedir de 10.
 • Les motos nàutiques i les embarcacions d’ esbarjo no es podran allunya més de 12 milles del port o instal·lació on està amarrada, des que comencin la navegació.
 • Es permet el xàrter nàutic de motos nàutiques i embarcacions d’ esbarjo per usuaris que resideixin a la mateix província, illa o ciutat autònoma en la que es trobi l’ empresa de lloguer, amb les limitacions que exposem més endavant.
 • En el cas de motos nàutiques, només podrà anar una persona a bord, a no ser que siguin persones que resideixen en el mateix domicili, en aquest cas no podran superar el número de places autoritzades pel fabricant.
 • En tots els casos s’ han d’ adoptar les mesures de protecció, seguretat i higiene corresponents.

 

ALTRES ASPECTES DESTACABLES FASE 1

 

 • Es continua fomentant la continuïtat del teletreball per aquells treballadors que puguin realitzar la seva activitat laboral a distància.
 • Es permet circular DINS LA REGIÓ SANITÀRIA, i per tant també a segones residències, dins aquesta regió, sens perjudici de les excepcions que justifiquin desplaçaments a altres parts del territori per motius sanitaris, laborals, professionals o empresarials, de retorn a domicili familiar, assistència i cura gent gran, dependents o persones amb discapacitat, causa força major o situació de necessitat o qualsevol altra similar.
 • Es permeten REUNIONS DE FINS A 10 persones dins i fora de casa, mantenint la distància de seguretat de dos metres i respectant les normes d’higiene.
 • Ús del COTXE de fins a 9 places per part dels habitants d’ un mateix domicili.
 • Si no viuen al mateix domicili en el cotxe hi podran anar dues persones per cada filera de seients, amb mascareta i respectant màxim distància possible entre els ocupants.
 • Ús de la moto per part de dues persones si porten casc integral amb visera i amb ús de guants per part dels dos ocupants.
 • Obertura de INSTAL·LACIONS ESPORTIVES A L’ AIRE LLIURE amb 30% aforament.
 • Obertura TERRASSES al 50% de la seva capacitat.
 • Obertura de BOTIGUES de menys de 400 m2 amb aforament màxim del 30%.
 • Obertura HOTELS I ALLOTJAMENTS TURÍSTICS amb limitacions i aforament 50%.

 

ACTIVITATS DE TURISME ACTIU I DE NATURALESA FASE 1

 

D’ acord amb la interpretació que va donar el Director General de la Marina Mercant, la NAVEGACIO s’ha de considerar activitat d’ esbarjo, esport i turisme.

En aquest sentit, l’ Ordre publicada ahir estableix Condicions pel desenvolupament de les activitats de turisme actiu i de naturalesa:

 • Es podran realitzar activitats de turisme actiu i de naturalesa per a grups d’ un màxim de fins a 10 persones, per empreses registrades com empreses de turisme actiu. Les activitats de turisme actiu no es podran realitzar a l’ establiment o locals destinats a aquesta activitat, on les zones comuns hauran d’ estar tancades al públic, excepte zona recepció, i en el seu cas, serveis i vestuaris, que hauran de disposar de sabó desinfectant pel rentat de mans i/o gels hidroalcohòlics o desinfectants.
 • En les activitats es garantirà la distància de seguretat interpersonal de 2 m. I si no fos possible s’ han d’ utilitzar els equips de protecció adequats al nivell del risc͘. L’ equipament necessari per facilitar l’ activitat es desinfectarà després de cada ús. Mesures especials d’ higiene.
 • D’ acord amb la normativa que es desenvolupa en l’ Ordre publicada avui es permet la NAVEGACIÓ D’ESBARJO en les condicions que hem detallat a l’inici de la nota.

 

PRÀCTICA D’ ACTIVITAT FISICA NO PROFESSIONAL A L’ AIRE LLIURE FASE 0 I FASE 1

 

L’ Ordre publicada avui, determina que l’ habilitació que es conté a l’ Ordre SND/380/2020 de 30 d’ abril sobre les condicions en les que es pot realitzar activitat física NO PROFESSIONAL a l’ aire lliure NO HABILITA LA PRÀCTICA DE LA PESCA I CAÇA ESPORTIVA.

Pel demés queda en vigor aquella Ordre amb les següents modificacions:

 • Els majors de 14 anys poden circular per les vies o espais d’ ús públic per a la pràctica de les activitats físiques que detallem. Hem d’ entendre que els vials del port  i zones no tancades del port i les que no siguin d’ ús exclusiu del concessionari, son d’ ús públic per a vianants.
 • Franges horàries per a la pràctica d’ activitats esportives:

Municipis de més de 5.000 habitants : 6:00h a 10:00h i 20:00h a 23:00h.

Municipis de menys de 5.000 habitants: 6:00h  a 23:00h.

Les COMUNITATS AUTÒNOMES i CIUTATS AUTONOMES podran acordar en el seu àmbit territorial que les franges horàries comencin dues hores abans i acabin dues hores després, sempre i quan no s’ incrementi la duració total de la franja.

 

ACTIVITA ESPORTIVA PROFESSIONAL I FEDERADA FASE 1

 

Condicions  en les que s’ ha de desenvolupar:

Obertura instal·lacions esportives a l’ aire lliure (qualsevol instal·lació esportiva descoberta, amb independència de que es trobi ubicada en un recinte tancat o obert,  no tingui sostre i parets simultàniament i permeti la pràctica d’una modalitat esportiva͘ Queden excloses les piscines i les zones d’aigua)͘.

Es permet l’ obertura d’ instal·lacions esportives a l’ aire lliure per a la realització d’ activitats esportives amb les següents limitacions:

 • Hi pot accedir qualsevol ciutadà que desitgi realitzar una pràctica esportiva.
 • L’ activitat esportiva requerirà la concertació de cita prèvia amb l’ entitat gestora de la instal·lació. Amb aquest motiu s’ organitzaran torns horaris, fora del que no es podrà romandre a la instal·lació.
 • En les instal·lacions esportives a l’ aire lliure es podrà permetre la pràctica esportiva individual o aquelles pràctiques que puguin desenvolupar-se per un màxim de 2 persones en el cas de modalitats que així es practiquin, sempre sense contacte físic, mantenint les distàncies de seguretat i protecció, i en tot cas, la distància social de seguretat de dos metres.
 • Així mateix es respectarà el límit del 30% de capacitat d ’aforament d’ ús esportiu a cada instal·lació, tant en el que fa referència a l’ accés, com durant la pròpia pràctica, habilitant-se un sistema d’ accés que eviti l’ acumulació de persones i que doni compliment a les mesures de seguretat i protecció sanitària.
 • Únicament podrà accedir amb l’ esportista un entrenador en el cas que resulti necessari, circumstància que s’ haurà d’ acreditar, amb excepció de les persones amb discapacitat o menors que requereixin la presència d’ un acompanyant.
 • Els Titulars de la instal·lació han de complir amb les nores bàsiques de protecció sanitària del Ministeri de Sanitat.

 

ACTIVITAT ESPORTIVA INDIVIDUAL AMB CITA PRÈVIA EN CENTRES ESPORTIUS FASE 1

 

Condicions en les que es pot portar a terme:

 • Les instal·lacions i centres esportius de titularitat pública o privada, podran oferir serveis esportius dirigits al desenvolupament d’ activitat esportiva amb caràcter individualitzat i amb cita prèvia.
 • Es permetrà l’ atenció a una persona per entrenador i per torn.
 • Si el centre disposa de varies persones entrenadores es podrà prestar el servei individualitzat a tantes persones com entrenadors es disposi, però en cap cas es pot superar el 30% de l’ aforament d’ usuaris, ni minorar la distància de seguretat de 2 m͘. entre persones.
 • No es podran obrir als usuaris els vestidors ni les dutxes, podent-se habilitar en cas estrictament necessaris, espais auxiliars.

 

OBERTURA AL PUBLIC DE TERRASSES DELS ESTABLIMENTS D’ HOSTELERIA I RESTAURACIÓ FASE 1

 

Condicions per a la reobertura al públic:

 • Limitació aforament al 50% de les taules permeses en l’ any immediatament anterior en base a la corresponent llicència municipal͘. En qualsevol cas s’ haurà de garantir que es manté la corresponent distància física d’ almenys dos metres entre taules, o en el seu cas, agrupacions de taules.
 • En el cas que la terrassa obtingui el permís de l’ Ajuntament per incrementar la superfície de terrassa a l’ aire lliure, es podrà incrementar el número de taules previstes en l’ apartat anterior, respectant en tot cas, la proporció del cinquanta per cent entre taules i superfície disponible i incrementant proporcionalment l’ espai per vianants en el mateix tram de la via pública en la que s’ ubiqui la terrassa.
 • En el seu cas, i si es disposa d’ espai, els concessionaris poden incrementar la superfície de terrassa dels Bars i Restaurants, seguint la proporció determinada en l’ anterior paràgraf.
 • Mesures higiene i o prevenció en la prestació serveis.

 

ESTABLIMENTS I LOCALS COMERCIALS MINORISTES I DE PRESTACIÓ DE SERVEIS ASSIMILATS FASE 1

 

Poden obrir si donen compliment a les següents condicions:

 • Superfície útil d’exposició i venda igual o inferior a 400 m2, amb excepció dels que es trobin dins de parcs o centres comercials sense accés directe i independent des de l’ exterior.
 • Han de reduir al 30% l’ aforament total en els locals comercials.
 • Distancia mínima de 2 m. entre clients. Si no és possible només pot estar 1 client a l’ establiment.
 • Obertura mercats a l’ aire lliure, per decisió dels Ajuntaments (limitació del 25% dels llocs habituals o autoritzats i una afluència inferior a 1/3 de l’ aforament habitual).
 • S’ estableixen mesures d’ higiene exigibles als establiments i locals amb apertura al públic i al personal treballador.

 

OBERTURA AL PUBLIC D’ HOTELS I ALLOTJAMENTS TURÍSTICS FASE 1

 

 • Es podrà prestar servei de restauració i qualsevol altre servei que resulti necessari als clients dels hotels i allotjaments, per a la correcta prestació del servei. Les zones comunes romandran tancades.
 • No es podran utilitzar piscines, spas, gimnàs, miniclubs, zones infantils, discoteques, salons d’ esdeveniments, i tots aquells espais similars que no siguin imprescindibles per l’ ús de l’ hoste.

 

Document de l' ACPET: Fase 1 desconfinament ports esportius (10.05.2020)
Document de PORTS DE LA GENERALITAT: Recomanacions Ports actualitzada (10.05.2020)

 

La Direcció del Club agreix, un cop més, la vostra col·laboració davant la situació d’ emergència sanitària que ens afecta a tots, amb el desig de poder retrobar-nos ben aviat amb tots vosaltres.